BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Ekshumacje, przewóz zwłok i szczątków ludzkich - istotne informacje - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

Przewóz zwłok i szczątków może odbywać się :

 • koleją, samolotami i statkami w granicach Rzeczypospolitej Polskiej,
 • poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku, gdy zgon nastąpił na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po uzyskaniu pozwolenia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

– w warunkach zapewniających odpowiednie sanitarne i techniczne bezpieczeństwo przewozu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje pozwolenie na przewóz zwłok/ szczątków ludzkich poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku, gdy zgon nastąpił na terytorium RP, na podstawie wniosku złożonego przez wnioskodawcę opatrzonego własnoręcznym, czytelnym podpisem. Sprostowania bądź pomyłki we wniosku, powinny zostać przekreślone, a naniesione zmiany autoryzowane przez wnioskodawcę własnoręcznym podpisem.

Wzór wniosku o wydane zgody na przewóz zwłok/ szczątków ludzkich poza granice RP, znajduje się na stronie http://www.psseelblag.nowybip.pl/ , w zakładce Wzory dokumentów, dodatkowe usługi.

Przedmiotowy wniosek o wydanie zgody powinien zawierać następujące informacje:

I. Dane dot. osoby zmarłej: Imię i nazwisko, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania, datę i miejsce zgonu, miejsce, z którego zwłoki/ szczątki zostaną przewiezione, miejsce przyszłego pochówku;

II. Dane dotyczące środka transportu, którym będą przewożone zwłoki/szczątki ludzkie - rodzaj środka transportu;

III. Dane dotyczące wnioskodawcy: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer  i seria dowodu osobistego, stopień pokrewieństwa ze zmarłym;

IV. Oświadczenie dotyczące prawdziwości zawartych we wniosku danych oraz sprzeciwu / braku sprzeciwu osób uprawnionych do wnioskowania w sprawie przewozu zwłok / szczątków ludzkich.

 

Do wniosku o wydanie ww. pozwolenia na przewóz zwłok/ szczątków ludzkich poza granice RP, w przypadku gdy zgon nastąpił na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy dołączyć:

 1. Wymagane dokumenty właściwej władzy państwa, na którego terytorium zwłoki lub szczątki ludzkie mają być pochowane, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, stwierdzające brak przeszkód do pochowania lub wwiezienia zwłok lub szczątków ludzkich na terytorium danego państwa,
 2. Wymagane dokumenty właściwej władzy państwa przez którego terytorium zwłoki lub szczątki ludzkie mają być przewożone, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 3. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon,

w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu chorobę zakaźną.

W sytuacji, gdy wnioskodawca wskazuje osobę, która będzie reprezentować firmę wykonującą usługę wywozu zwłok/ szczątków ludzkich poza granice RP wymagane jest oryginalne pisemne pełnomocnictwo tj. upoważnienie dla tej osoby. Do wniosku o wydanie ww. pozwolenia na przewóz zwłok/ szczątków ludzkich przez terytorium RP należy dołączyć:

 1. Wymagane dokumenty właściwej władzy państwa, na którego terytorium zwłoki lub szczątki ludzkie mają być pochowane, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, stwierdzające brak przeszkód do pochowania lub wwiezienia zwłok lub szczątków ludzkich na terytorium danego państwa,
 2. Wymagane dokumenty właściwej władzy państwa przez którego terytorium zwłoki lub szczątki ludzkie mają być przewożone, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 3. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon,

w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu chorobę zakaźną.

W sytuacji, gdy wnioskodawca wskazuje osobę, która będzie reprezentować firmę wykonującą usługę wywozu wymagane jest oryginalne pisemne pełnomocnictwo tj. upoważnienie dla tej osoby.

Przewóz  zwłok i szczątków przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić po uzyskaniu zaświadczenia wydanego przez polskiego konsula, w państwie, z którego przewóz ten ma nastąpić, stwierdzające brak przeszkód do wwiezienia zwłok na terytorium innego państwa.

Transport zwłok / szczątków ludzkich

Zwłoki wywożone za granicę Rzeczypospolitej Polskiej składa się w trumnie drewnianej wybitej blachą lub posiadającej wkład metalowy albo w trumnie metalowej. Dno trumny wypełnia się warstwą substancji płynochłonnej o grubości 5 cm. Trumnę umieszcza się w szczelnej skrzyni drewnianej, uniemożliwiającej przemieszczanie się trumny, lub w innym pojemniku, wykonanym z nieprzepuszczalnego materiału. Powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny może nakazać zastosowanie ponadto innych środków ostrożności przy przewozie zwłok, a w razie uznania, że podjęte środki są dostateczne, dokonuje opieczętowania trumny.

EKSHUMACJA ZWŁOK / SZCZĄTKÓW LUDZKICH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje zgodę na ekshumację zwłok/ szczątków ludzkich , na podstawie wniosku złożonego przez wnioskodawcę opatrzonego własnoręcznym, czytelnym podpisem. Sprostowania bądź pomyłki we wniosku, powinny zostać przekreślone, a naniesione zmiany autoryzowane przez wnioskodawcę własnoręcznym podpisem.

Wzór wniosku o wydane zgody na ekshumację  zwłok / szczątków ludzkich, znajduje się na stronie http://www.psseelblag.nowybip.pl/ , w zakładce Wzory dokumentów, dodatkowe usługi.

Wniosek o wydanie zgody na ekshumację zwłok / szczątków ludzkich powinien zawierać następujące informacje:

I. Dane dotyczące wnioskodawcy: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe (również numer telefonu), numer i seria oraz miejsce wydania dowodu osobistego, określenie stopnia pokrewieństwa wnioskodawcy w stosunku do osoby zmarłej (tzn. „kim dla osoby zmarłej jest osoba składająca wniosek), oświadczenie:

  „Oświadczam, że

 1. jest mi wiadomo, iż stosownie do art. 15 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U z 2017 r, poz. 912 z późn. zm.) prawo do złożenia prośby (wniosku) o przeprowadzenie ekshumacji przysługuje:

 • pozostałemu małżonkowi,
 • krewnym zstępnym,
 • krewnym wstępnym,
 • krewnym bocznym do 4-go stopnia pokrewieństwa,
 • powinowatym w linii prostej do pierwszego stopnia;

     2. żadna z osób zaliczonych do w/w grup nie sprzeciwia się przeprowadzeniu ekshumacji osoby,    

         której dotyczy wniosek”

II. Informacje dotyczące osoby zmarłej i ekshumacji: Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, data zgonu i przyczyna (czy zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej), miejsce aktualnego pochówku (rodzaj grobu), dane zarządcy cmentarza (adres, pieczęć), miejsce przyszłego pochówku (rodzaj grobu, potwierdzenie zarządcy cmentarza), dane firmy przeprowadzającej ekshumację, termin ekshumacji (data, godzina),  uwzględniający czas umożliwiający tut. organowi rozpatrzenie wniosku oraz ewentualny jego udział przy ekshumacji, szczególnie w sytuacjach, gdy wnioskowana data wykonania ekshumacji zawarta jest w przedziale czasowym i w związku z tym niezbędne jest powiadomienie tut. PPIS na 48 godzin przed planowaną ekshumacją , uzasadnienie wniosku, oświadczenie następującej treści:

Oświadczam, że jest mi wiadome, że żadna z osób uprawnionych nie sprzeciwia się dokonaniu przeze mnie ekshumacji wspomnianej we wniosku osoby zmarłej” oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzone przez wnioskodawcę własnoręcznym, czytelnym podpisem  (imię i nazwisko) oraz datą.

III.  Potwierdzenie  ekshumacji przez firmę wskazaną przez składającego wniosek: nazwa firmy dokonującej ekshumacji (pieczęć i podpis).

W sytuacji, gdy wnioskodawca wskazuje firmę wykonującą ekshumację zwłok/ szczątków ludzkich jako pełnomocnika, wymagane jest załączenie do wniosku oryginalnego pisemnego pełnomocnictwa.

WARUNKI EKSHUMACJI

Ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich powinna odbywać się we wczesnych godzinach rannych w okresie                                         od 16 października do 15 kwietnia.

Przy ekshumacji mogą być tylko osoby bezpośrednio zainteresowane lub reprezentujące wnioskodawcę.

Inne zalecenia:

             a) zwłoki ekshumowane przed upływem okresu mineralizacji

              - powinny być wydobywane wraz z trumną i umieszczone na czas przewozu w skrzyni obitej blachą

              - w miejscu ponownego pochówku trumnę należy wydobyć ze skrzyni i pochować bez otwierania

             b) szczątki ekshumowane po okresie mineralizacji należy:

              - wydobyć wraz z resztkami trumny i umieścić w szczelnej, drewnianej trumnie wypełnionej warstwą 

                 substancji płynochłonnej o grubości  5 cm.

              - trumnę na czas przewozu umieścić w szczelnym worku z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego,                 

                 odpornego na uszkodzenia mechaniczne (worek po usunięciu spala się)

             c) przewożenie zwłok dopuszczalne jest tylko w specjalnie  przeznaczonym do tego środku

                  przewozowym przez wyspecjalizowane przedmioty.

Zakład pogrzebowy przeprowadzający ekshumację zwłok/ szczątków ludzkich jest zobowiązany przestrzegać wymogów i warunków określonych przez właściwe przepisy prawne.

Do powyższych regulacji stosuje się następujące przepisy:

 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 912
  z póżn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń
  i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866),
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje do uzyskania w Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Elblągu ul. Królewiecka 195  pok.10

Wniosek o wydanie zgody na ekshumację i wywóz zwłok z terytorium RP w zakładce Wzory dokumentów .