BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Strona główna - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
82-300  Elbląg   ul. Królewieckiej 195
UWAGA ZMIANA STRONY
UWAGA: nowa strona PSSE Elbląg https://www.gov.pl/web/psse-elblag
 
 
 
UWAGA:

Aktualna strona BIP to:

https://www.gov.pl/web/psse-elblag

 

 

odwiedź Nas na Facebook-u PSSE w Elblągu
adres mailowy: psse.elblag@sanepid.gov.pl

 

 

 

 

Elbląg 2022-10-08

Seminarium pt. "Jakość handlowa mięsa i przetworów mięsnych w zakresie znakowania"

 

W dniu 26.10.2022 r. zostanie przeprowadzone przez Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,bezpłatne seminarium dla przedsiębiorców branży mięsnej w temacie „ Jakość handlowa mięsa i przetworów mięsnych w zakresie znakowania” z powyższym  linkiem https://www.gov.pl/web/wijhars-olsztyn/seminarium-pt-jakosc-handlowa-miesa-i-przetworow-miesnych-w-zakresie-znakowania

UWAGA:

Zgłoszenia osób chętnych do udziału w seminarium (imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon kontaktowy) prosimy nadsyłać do dnia 17 października 2022 r.

 

Elbląg 2022.09.28

Nowe warunki stosowania monakolin ze sfermentowanego czerwonego ryżu


2 czerwca 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji  (UE) 2022/860 z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do monakolin ze sfermentowanego czerwonego ryżu. więcej informacji znajdą państwo https://www.gov.pl/web/gis/nowe-warunki-stosowania-monakolin-ze-sfermentowanego-czerwonego-ryzu

Elbląg 12-02-2021

Odpowiedź PPIS w Elblągu w sprawie udzielania informacji publicznej

 - kliknij

Elbląg 04-02-2021

 

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 są dostępne pod adresem:

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 

 

 
 

Organem Założycielskim Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ma swoją siedzibę

w  Elblągu  przy  ul. Królewieckiej 195.

PSSE mieści się w budynku stanowiącym własność UM w Elblągu,  (III i IV piętro).

Podstawa prawna działalności i kompetencjach zawarta jest w: 

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 160 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (teks jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 59 ).
  • Zarządzenie MZ z dnia 29.02.2002 r. w sprawie nadania Statusu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz powiatowym stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. MZ Nr. 11, poz. 64 z póź. zm.) - załącznik Nr 5.
  • Rozporządzenie MZ z dnia 09.09.2002 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. 2002 Nr 162, poz. 1342 z późn. zm.). 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Elblągu oraz Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest mgr inż. Marek Jarosz - specjalista z zakresu higieny i epidemiologii. 

SKARGI I WNIOSKI:  Skargi, wnioski i petycje do Dyrektora Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej można składać codziennie w godzinach urzędowania , bezpośrednio na piśmie, drogą elektroniczną (mail) lub osobiście do protokołu. 

W sprawach skarg, wniosków i petycji

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

przyjmuje w każdą środę w godzinach 10.00 - 12.00 oraz od 15.00 do 15.30 .

SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE PRZYJMUJE ORAZ UDZIELA INFORMACJI PRACOWNIK SEKRETARIATU POKÓJ NR 2.