BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Zmiany w sposobie powiadamiania o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Zmiany w sposobie powiadamiania o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadamiania o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium RP, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydania opinii (Dz. U. Z 2019 r. poz.2499). W związku z ww. rozporządzeniem w przypadku, gdy skład produktu będzie właściwy dla przypisanej kategorii żywności - nie będzie prowadzone postępowanie wyjaśniające i w rejestrze zamieszczony zostanie stosowny wpis „nie prowadzono postępowania, proponowana kwalifikacja jest prawidłowa", wówczas z przedsiębiorcą nie będzie prowadzona odrębna korespondencja (przyjęcie do wiadomości). Informacje o zmianach w rozporządzeniu dostępne są na stronie GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrzeproduktow-objetych-obowiazkiem-powiadamiania/.

              Ponadto z dniem 4 lutego 2020 r. zostanie wdrożony nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych. Informacje o przedmiotowym systemie opublikowano na stornie GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/4lutego-gis-wdrozy-nowy-elektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotusrodkow-spozywczych/.

PPIS w Elblągu informuje jednocześnie, że w okresie 30.01- 03.02.2020 r. planowana jest przerwa techniczna w działaniu systemu oraz rejestru.