BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Zintegrowany Plan Kontroli MANCP - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Wieloletni Plan Kontroli zawiera informacje dotyczące struktury i organizacji systemu urzędowej kontroli żywności w Polsce obejmującego wszystkie sektory i wszystkie etapy łańcucha produkcji żywności w szczególności:

  • bezpieczeństwo żywności,
  • bezpieczeństwo pasz,
  • zdrowie zwierząt,
  • dobrostan zwierząt,
  • zdrowie roślin zgodnie z art. 59 rozporządzania 882/2004.

Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów są organami odpowiedzialnymi za opracowanie i realizację wieloletniego planu kontroli

Wieloletni Plan Kontroli uwzględnia działania:

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Handlowej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Celem Wieloletniego Planu Kontroli jest skonsolidowanie i zintegrowanie na poziomie krajowym planów kontroli właściwych władz z poziomu centralnego, regionalnego i lokalnego wszystkich sektorów objętych prawem paszowym, żywnościowym, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz roślin.

Szczegóły znajdą państwo na stronie GIS w zakładce Plany kontroli