BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Wytyczne do tworzenia właściwych warunków sanitarno-higienicznych w innych formach wychowania przedszkolnego - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Wytyczne do tworzenia właściwych warunków sanitarno-higienicznych w innych formach wychowania przedszkolnego

   

      Zasady prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28.08.2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania ( Dz. U. 2017 , poz. 1657 z późn. zm). Warunkiem utworzenia zespołu lub punktu: jest pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz komendy powiatowej lub miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o zapewnieniu w lokalu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci.

 Podstawowe wymagania techniczne i funkcjonalne, na podstawie w/w regulacji prawnych:

 • lokal powinien być zlokalizowany na parterze, 
 • lokalu będzie przeznaczony dla nie więcej niż 25 dzieci
 • otwierane okna w co najmniej 50% ich powierzchni (przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej),
 • zapewnia się miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej dzieci (wieszaki, szafki),
 • oświetlenie zgodnie z obowiązującą PN,
 • wydzielone miejsce do przetrzymywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci,
 • powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na pobyt 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2 , wysokość pomieszczeń 2,5m,
 • optymalna liczba urządzeń sanitarnych (dostosowanych do wzrostu dzieci) - 1 umywalka i 1 miska ustępowa na nie więcej niż 15 dzieci,
 • ściany i podłogi w pomieszczeniach sanitarnych powinny być pokryte do wysokości minimum 2 m materiałami nienasiąkliwymi, odpornymi na działanie wilgoci, łatwozmywalnymi, umożliwiającymi dezynfekcję,
 • w pomieszczeniach zapewnia się odpowiednią temperaturę - co najmniej 20 C oraz ciepłą wodę bieżącą (35 – 40oC), z centralną regulacją mieszania wody,
 • elementy grzejne muszą być zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem, w celu ochrony dzieci przed poparzeniem lub urazem,
 • meble tj. stoliki i krzesełka, powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa i zgodności z Polską Normą oraz powinny być dostosowane do wzrostu dzieci, prawidłowo zestawione i trwale oznakowane,
 • zabawki muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowanie CE,
 • apteczki I pomocy w lokalu powinny być wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.

        W przypadku zamiaru dożywiania dzieci zastosowanie mają wymagania odnoszące się do warunków bezpieczeństwa żywności i żywienia – podlegają uzgodnieniu z organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

  Wymagania dotyczące personelu:

    zatrudniony personel powinien posiadać aktualną dokumentację medyczną do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Te i inne  informacje zawarte  w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.08.2017 (załącznik nr 1).

Szczegółowych informacji udziela się pod numerem 055 232-74-31 (Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży).

Do pobrania