BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

I. Do zakresu działania Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy:

 1. Uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin oraz mniejszych jednostek mieszkaniowych (osiedli, dzielnic) pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

 2. Ustalanie obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji mogącej pogorszyć stan środowiska.

 3. Uzgadnianie warunków zabudowy dla inwestycji mogącej pogorszyć stan środowiska.

 4. Uzgadnianie dokumentacji budowlanej dla inwestycji mogącej pogorszyć stan środowiska.

 5. Uzgadnianie dokumentacji projektowej budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

 6. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych w myśl art. 56 Prawa Budowlanego. Współpraca z odpowiednimi działami nadzoru bieżącego.

 7. Przeprowadzanie kontroli obiektów w trakcie realizacji.

 

II. Ustawy i przepisy wykonawcze - podstawy prawne działania ZNS

-Ustawy
 • ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 z późn. zm.) - w szczególności art. 3 (określający zadania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego), art. 28 (prawo sprzeciwu) i art. 10 ust. 2 (wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych),

 • ustawę z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),

 • ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r poz. 647 z późn. zm),

 • ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r .poz. 1235 z późn. zm.),

 • ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.),

 • ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z póz. zm.)

-Przepisy wykonawcze
 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ).

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz.1490 z póz. zm.).

 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 12 z 29 czerwca 2012 r. poz. 739).

 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 12 z 29.06.2012 r. poz. 739).

 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 139, poz. 940).

 8. Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r.).

 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z póź. zm.).

 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080).

 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 roku poz.925 w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202).

 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 r. Nr 120 poz. 826, z późn. zm.).

 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz. U. Nr 161 poz. 1338 z późn. zm.).

 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. Nr 171 poz. 1395 z późn. zm.).

 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie danych wymaganych 
  w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną (Dz. U. Nr 161, poz. 1337 z późn. zm.).

 17. Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich 
  i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 66, poz. 665; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1190),

-Uzgadnianie projektów

Projekt budowlany może być uzgodniony w zakresie spełnienia wymagań higienicznych i sanitarnych przez:

 1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu,

 2. lub rzeczoznawcę do spraw higieniczno-zdrowotnych