BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Sekcja Zapobiegawcza Nadzoru Sanitarnego - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Stanowisko PIS w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego w czasie epidemii.

             Stanowisko zajmowane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w oparciu o art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz, U, z 2019r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami) poniżej pismo GIS

Należy przedłożyć w formie elektronicznej lub papierowej:

  1. kopię pozwolenia na budowę,

  2. oświadczenie kierownika robót budowlanych o ukończeniu robót,

  3. scany projektu budowlanego zgłaszanego obiektu w szczególności: rzuty i przekroje pomieszczeń wraz

    z opisem technicznym oraz informacją o: przeznaczeniu tych pomieszczeń, sposobie ich wykończenia oraz danymi co do przewidywanej ilości zatrudnionych osób w obiekcie,

  4. kopię klauzuli uzgadniającej w zakresie spełnienia wymogów higienicznych i zdrowotnych dokumentacji budowlanej,

  5. protokoły potwierdzające wykonanie skutecznej wentylacji we wszystkich wykonanych pomieszczeniach,

  6. wynik badania wody w zakresie mikrobiologicznym

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

 

ZADANIA ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO

L.p.

Nazwa zadania

 

 

1.

Uzgadnianie projektów miejscowych planów (lub zmian planów) zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego rozwoju gminy.

Na podstawie prognoz oddziaływania na środowisko załączonych do planów ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na zdrowie ludzi.

2.

Uczestnictwo w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym zdrowie ludzi przedsięwzięć mogących (zawsze lub potencjalnie) znacząco oddziaływać na środowisko.

Stwierdzanie potrzeby lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Określanie warunków dla realizacji przedsięwzięć w przypadku gdy stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na zdrowie ludzi oraz możliwość wystąpienia w przypadku realizacji inwestycji negatywnych skutków zdrowotnych.

3.

Uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.

Na wniosek inwestora lub projektanta w formie opinii sanitarnej.

4.

Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów zgłaszanych w trybie art. 56 Prawa Budowlanego.

Na wniosek inwestora.

Współpraca ze Starostwem Powiatowym, Inspekcją Nadzoru Budowlanego, Inspekcją Pracy, Inspekcją Weterynarii oraz merytorycznymi działami stacji.

6.

Uczestnictwo w pierwszych kontrolach obiektów nowo uruchomianych wspólnie z przedstawicielami działów merytorycznych.

Współpraca z działami nadzoru bieżącego.

7.

Realizacja zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Np. Rozporządzenia Ministra Edukacji dotyczące innych form wychowania przedszkolnego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie żłobków i klubów dziecięcych.

W celu ułatwienia realizacji postepowań, w załącznikach umieszczono podstawowe wnioski, zawiadomienia, wymagania oraz przepisy prawa obowiązujące w zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.