BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku

Zadania:

1) kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących warunków produkcji, transportu, obrotu żywnością oraz warunków żywienia zbiorowego;
2) kontrola w zakresie przestrzegania wymagań higieny w zakładach, które wytwarzają, przetwarzają i wprowadzają do obrotu materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością i kosmetyki;
3) przeprowadzanie urzędowych kontroli w zakładach produkcji, obrotu żywnością i żywienia zbiorowego w zakresie:
   
    - oceny stanu sanitarno – technicznego i porządkowego, wielkości, rozmieszczenia pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych, socjalnych, otoczenia zakładu;
    - wyposażenia, rozmieszczenia konstrukcji urządzeń i sprzętu, stosowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
    - zaopatrzenia w wodę;
    - warunków magazynowania i przechowywania żywności; 
    - prowadzenia procesów technologicznych; 
    - gospodarki wszelkimi odpadami w tym odpadami żywnościowymi; 
    - prowadzonego przez przedsiębiorców systemu kontroli i nadzoru nad zabezpieczeniem zakładu przed dostępem szkodników;
    - transportu żywności;
    - przestrzegania higieny osobistej i warunków zdrowia wymaganych od osób zatrudnionych w procesach produkcji i obrotu żywnością; 
    - opracowania stopnia wdrożenia i realizacji stałych procedur na podstawie zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP);
    - sposobu znakowania środków spożywczych wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu handlowego;
    - obrotu suplementami diety, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wzbogacanymi; 
    - oceny planowania i sposobu żywienia w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego tj. placówkach oświatowych i służby zdrowia;
    - oceny zgodności z wymaganiami żywności produkowanej i wprowadzanej do obrotu –pobieranie próbek w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu z częstotliwością zgodną z planem poboru próbek opracowanym na podstawie wytycznych GIS;

    Podejmowanie działań w ramach funkcjonującego Systemu Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (System RASFF); 
   

    Powiadamianie oraz monitorowanie działań mających na celu wycofanie z rynku kosmetyków niespełniających wymagań w ramach funkcjonowania Europejskiego Systemu Szybkiej Wymiany Informacji o Produktach Niebezpiecznych – RAPEX;

    Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w pierwszej instancji w sprawach dotyczących nieprzestrzegania warunków higieniczno-sanitarnych w zakładach produkcji i obrotu żywnością; 

    Rozpatrywanie interwencji konsumentów dotyczących nieprzestrzegania zasad higieny w zakładach produkujących i wprowadzających żywność do obrotu oraz niewłaściwej jakości zdrowotnej żywności;

    Współpraca z Sekcją Nadzoru Zapobiegawczego w związku z opiniowaniem projektów dotyczących budowy lub przebudowy zakładów pracy – w zakresie wymagań higieniczno- zdrowotnych zakładów produkcji i obrotu żywnością; 

     Współpraca z innymi służbami kontrolującymi;

Poniżej w załącznikach znajdą Państwo Aktualny Spis Aktów Prawnych dotyczących i związanych z zakresem działania Sekcji Higieny Żywienia i Przedmiotów Uzytku zarówno przepisy krajowe jak i akty prawne obowiązujące na tereniu UE