BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Sekcja Higieny Pracy - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Sekcja Higieny Pracy

1. Do zadań Sekcji należy wykonywanie zadań określonych w:

• Ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

• Kodeksie pracy

oraz kontrola przestrzegania przepisów określonych m.in. w ustawach o:

• substancjach i preparatach chemicznych

• przeciwdziałaniu narkomanii

• zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

• produktach biobójczych.

2. Sekcja Nadzoru Higieny Pracy zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną pracownika przed utratą zdrowia, która może nastąpić w wyniku oddziaływania czynników związanych ze środowiskiem pracy. 

3. W ramach profilaktyki zdrowotnej prowadzi ocenę ryzyka zdrowotnego, będącego rezultatem narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy. 

4. Udziela porad i informacji w zakresie: 


• zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych 
  na zdrowie zatrudnionych, szczególnie w aspekcie przeciwdziałania powstawaniu chorób zawodowych;

• przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników

• identyfikacji czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

• czynników biologicznych w miejscu pracy

• prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3.