BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

I. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Elblągu sprawuje nadzór bieżący nad stanem sanitarno-technicznym placówek oświatowo-wychowawczych, wypoczynku zimowego oraz letniego dzieci i młodzieży. 

W ramach nadzoru nad higieną nauczania PSSE przeprowadza badania środowiskowe w zakresie:
 • analizy dostosowania mebli do wzrostu uczniów
 • oceny tygodniowego rozkładu lekcji z punktu widzenia wymogów procesu nauczania
 • pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego na stanowisku pracy ucznia i nauczyciela.
II. Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w omawianej dziedzinie:
 1. Nadzór nad warunkami higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, w szkołach wyższych oraz placówkach wypoczynku,
 2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i sprzętu,
 3. Udział w odbiorach sanitarnych placówek nowopowstałych,
 4. Opracowanie decyzji, sprawozdań, informacji, wystąpień do władz.

III. Podstawa prawna działania:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003 r. nr 6 poz. 69)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r.  w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia(Dz.U. 2018 poz.2090)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016  r. w sprawie  wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. 2016 poz.452.)
 4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DZ.U. 2018 poz.998)
 5. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o piece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2018 poz.603)
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U.2019 poz.72)
 7. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2018 poz.603)