BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Sekcja Epidemiologii - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Sekcja Epidemiologii

I. Zadania Sekcji Epidemiologii

 1. Dokonywanie weryfikacji przypadków zachorowań na choroby zakaźne w oparciu o „Definicje przypadków chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego”.
 2. Analizowanie bieżącej sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych na terenie powiatu elbląskiego.
 3. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prowadzonymi dochodzeniami w ogniskach chorób zakaźnych i zatruciach pokarmowych.
 4. Działalność sprawozdawcza i statystyczna w zakresie chorób zakaźnych.
 5. Rejestracja i analiza zachorowań na gruźlicę, choroby przenoszone drogą płciową, AIDS i zakażeń HIV.
 6. Monitorowanie prawidłowości prowadzenia czynnego nadzoru nad ostrymi porażeniami wiotkimi.
 7. Współpraca w zakresie zwalczania chorób zakaźnych z  instytutami naukowo-badawczymi (Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, KOROUN, Krajowym Ośrodkiem ds Grypy) oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i służbami (Inspekcji Sanitarnej MSWiA, Wojskową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Weterynaryjną).
 8. Nadzór nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych na terenie powiatu elbląskiego.
 9. Prowadzenie nadzoru nad prawidłową gospodarką szczepionkami
 10. Rejestracja i analiza zgłaszanych przypadków  niepożądanych odczynów poszczepiennych.
 11. Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej wykonania szczepień ochronnych na terenie powiatu elbląskiego.
 12. Ocena stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie powiatu elbląskiego.
 13. Opracowanie raportów o zakażeniach szpitalnych i drobnoustrojach alarmowych.
 14. Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego wynikającego z realizacji zadań w zakresie sprawowania nadzoru sanitarnego nad podmiotami leczniczymi.
 15. Udzielanie informacji dla osób prywatnych i różnych instytucji w zakresie zagadnień higieny lecznictwa, szczepień ochronnych i chorób zakaźnych.

II. Podstawa prawna działań:

 1. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu  zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 05 grudnia 2008 roku z późn. zmianami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2430,)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz.U. 2019 poz. 595)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych ( Dz.U. z dnia 19 czerwca 2013 r. poz. 696)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych  z dnia 18 sierpnia 2011 r. wraz z późniejszymi zmianami. (Dz. U. Nr 182, poz. 1086)

III. Informacje, jakie można uzyskać w Sekcji Epidemiologii:

 1. Zasadach postępowania w przypadku chorób zakaźnych np. wzw typ A, B, C, pogryzienia - wścieklizna, zatrucia pokarmowe – salmonellozy, HIV, borelioza  itp.
 2. Szczepieniach obowiązkowych i zalecanych,
 3. W sprawie badań lekarskich do celów sanitarno – epidemiologicznych oraz wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.