BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Rolniczy Handel Detaliczny - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Rolniczy Handel Detaliczny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2242), która wprowadza zmiany w:

 

1. ustawie z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeńswie żywności i żywienia (Dz.U. Z 2018 r. poz. 1541 z późn.zm.) tj:

 

- zgodnie z nową definicją "rolniczy handel detaliczny to handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr 178/2002, polegajacy na produkcji żywności pochodzacej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym i zbywaniu takiej żywności:

a) konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust.18 rozporządzenia 178/2002, lub

b) do zakładów prowadzacych handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego"

-zgodnie z art. 44a pkt 1a ppkt1) w/w ustawy "Zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzacych handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego odbywa się, jeżeli zakłady te zlokalizowane są na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji tej żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem".

 

Powyższe oznacza umożliwienie sprzedaży żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego (np. sklepów, restauracji, stołówek) zlokalizowanych na obszarze województwa, w którym ma miejsce produkcja żywności lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

 

2. ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1509 z późn.zm.) dot. w szczególności podwyższenia zwolnionej z podatku dochodowego od osób fizycznych kwoty przychodów z 20 tys.zł na 40 tys.zł. (art. 21 ust. 1 pkt 71a cytowanej ustawy).

 

Zgodnie obowiązującymi przepisami, podmioty prowadzące działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego żywnością są zobowiązane do rejestracji u właściwego organu IW lub PIS.

Brak złożenia wniosku o zatwierdzanie i/lub wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej może skutkować konsekwencjami w postaci kary pieniężnej – art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1541 z późn.zm.).

 

W celu dokonania takiej rejestracji należy złożyć wniosek:

- w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej) – do właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

- w przypadku żywności pochodzenia niezwierzęcego – do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

 

Szczegółowe informacje na temat procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego można uzyskać u właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

Wymagania

 

Przy prowadzeniu produkcji i zbywaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego należy spełniać wymagania higieniczne określone w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319). Spełnienie podstawowych wymagań jest niezbędne do zachowania higienicznych warunków przetwórstwa żywności. Materiałem pomocniczym we wdrażaniu podsatwowych zasad higieny i bezpieczeństwa żywności jest "Poradnik Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego" dostepny do pobrania na końcu artykułu.

 


 

Przepisy prawne:

- ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1251, z późn. zm.)

- rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz.U. Z 2016, poz. 1961)

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159);

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów (Dz. U. poz. 2192);

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zbdnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. poz. 2161).

 

 

Dokument do pobrania:

1. "Poradnik Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego"