BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Polityka Bezstronności PSSE - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu


Polityka Bezstronności

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Elblągu.

 

Kierownictwo PSSE w Elblągu zarządza konfliktami interesów i zapewnia bezstronność działalności inspekcyjnej:
 

 • Pracownicy nie angażują się w jakiekolwiek działania mogące kolidować z niezależnością osądów i rzetelnością ich działalności inspekcyjnej.
 • Kierownicy, wyznaczone osoby na bieżąco identyfikują, analizują i dokumentują potencjalne ryzyka zagrażające bezstronności działania komórek organizacyjnych.
 • W przypadku przekroczenia poziomu akceptowalnego ryzyka podejmowane są działania prowadzące do jego usunięcia lub minimalizacji.
 • Zarządzanie ryzykiem zagrażającym bezstronności podlega obiektywnej ocenie podczas auditów wewnętrznych.
 • Zarządzanie ryzykiem zagrażającym bezstronności podlega również okresowemu przeglądowi w celu zapewnienia jego przydatności i skuteczności.
 • Tworzymy efektywne procedury postępowania w oparciu o najlepsze wzorce i stale je doskonalimy,
 • Zatrudniamy personel wyłącznie o sprawdzonych kwalifikacjach, starannie wyselekcjonowany i pracujący pod nadzorem i systematycznie szkolony w zakresie najnowszych standardów postępowania, podejścia do Klienta oraz w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 • Budujemy odpowiednią świadomość na temat bezpieczeństwa informacji wśród personelu
 • Starannie analizujemy nie tylko reklamacje ale i wszelkie uwagi stron zainteresowanych, w tym incydenty bezpieczeństwa oraz potencjalne zagrożenia w systemie bezpieczeństwa informacji oraz szybko i rzeczowo na nie reagujemy,
 • Cały personel jest ukierunkowany na natychmiastową i rzeczową reakcję na potrzeby Klienta;
 • Realizujemy zaplanowane działania w celu niedopuszczenia do zaistnienia konfliktu interesów, a w przypadku gdy pojawi się zagrożenie takiego konfliktu, podejmujemy stosowne działania zapobiegawcze,