BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Petycje - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Petycje

Petycje można składać listownie, mail-owo, poprzez skrzynkę podawczą lub osobiście

w godzinach urzędowania 7.25-15.00 w sekretariacie PSSE
– III piętro, pok. 2

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji reguluje Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1123 ).

I. Zgodnie z treścią ustawy:
          Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
          Petycja może być złożona w interesie: publicznym; podmiotu wnoszącego petycję; podmiotu trzeciego, za jego zgodą. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
          O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
          Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
          Na podstawie art. 7 ust. 1 Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 (oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji) pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

II. Na podstawie art.14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Powiatowy Państwowy  Inspektor Sanitarny informuje że w roku 2017 do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie wpłynęła żadna petycja.

Poniżej zamieszczona treść ustawy, procedura obowiązująca w PSSE w Elblągu oraz wzór formularza petycji