BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Nowelizacje prawne dotyczące usług w zakresie SOLARIUM - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Elbląg 2018-02-06

 

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w dniu 15 listopada 2017 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. nr 2111 został ogłoszony tekst ustawy z dnia 15 września 2017 roku o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

Ustawa ta wprowadza szereg nowelizacji w zakresie ochrony zdrowia użytkowników tego typu obiektów m.in.:

  • w art. 4 zabrania reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium,

  • w art. 5 zabrania udostępniania solarium małoletnim, cyt. "osobom, które nie ukończyły 18. roku życia,

  • w art. 6 zobowiązuje podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium do umieszczenia w miejscu udostępniania solarium czytelnych i widocznych informacji o treści : "Zakaz udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium)" oraz informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.

Tut. PPIS prosi o zapoznanie się ze szczegółami ustawy, której treść dostępna jest w całości
m.in. na stronie www.sejm.gov.pl. Zgodnie z art. 11 oraz poniżej w załącznikach, ustawa ta wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. 16.02.2017 r., po tym terminie dostosowanie się do jej wymogów będzie egzekwowane podczas bieżących kontroli sanitarnych w obiekcie przez pracowników PSSE w Elblągu.

           Za niestosowanie się do w/w przepisów, zgodnie z art. 8 niniejszej ustawy, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, mogą, w drodze decyzji, nałożyć na podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium karę pieniężną w wysokości od 1000 zł do 50 000 zł.

  • pdf D20172111.pdf - Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium
  • pdf D2018000027501.pdf - rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia