BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Nowe przepisy - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Nowe przepisy

Środki spożywcze oraz żywienie dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.

 

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 9 stycznia 2015 r. poz. 35)-zostały wprowadzone istotne zmiany dot. zasad sprzedaży, reklamy i promocji środków spożywczych oraz wymagań w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego w jednostkach systemu oświaty.

        Ustawa ta zakłada, że przedszkolach oraz szkołach dla dzieci i młodzieży, sprzedawane będą wyłącznie wybrane grupy środków spożywczych, które zostaną określone w przepisach rozporządzenia wykonawczego do ustawy. Ponadto środki spożywcze wykorzystywane do sporządzania potraw w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w placówkach oświaty, będą musiały uwzględniać normy żywienia dzieci i młodzieży, w tym wartości odżywcze i zdrowotne środków spożywczych. Dodatkowo zabronione będzie w jednostkach systemu oświaty reklamowanie oraz promocja, polegające na prowadzeniu działalności zachęcającej do nabywania środków spożywczych innych niż objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Dziennik Ustaw z 15 czerwca 2007, Nr 106, poz. 730
 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wzory dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także dokonywania zmian w rejestrach tych zakładów.

§ 2.
1. Wzór rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwanego dalej „rejestrem zakładów”, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.