BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Nabór Pracowników Archiwum - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Elbląg 2018-02-12

          Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu poszukuje kandydata / kandydatkę do pracy na stanowisko: Starszego Referenta ds. pracowniczych i gospodarczych.

Wymiar etatu 1/1

Liczba stanowisk; 1

Miejsce wykonywanej pracy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu ul. Królewiecka 195

Wszystkie informacje niezbędne wymagania, pożądane wymagania, główne obowiązki, wymagane dokumenty powyżej w załączniku.

Termin składania dokumentów:

           Dokumenty należy składać w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg, pok. Nr 2 w terminie do dnia 02.03.2018 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu PSSE w Elblągu). Bliższych informacji udziela Pani Ewa Tomkowicz telefon 55-232-74-31.

Elbląg 2018-02-01

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu poszukuje kandydata na stanowisko Stażysta/Młodszy Asystent w Sekcji Higieny Żywienia i Przedmiotów Użytku

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy oraz wymagania związane ze stanowiskiem pracy zawarte są w załączniku powyżej.

Termin składania dokumentów:

           Dokumenty należy składać w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg, pok. Nr 2 w terminie do dnia 16.02.2018 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu PSSE w Elblągu). Bliższych informacji udziela Pani Ewa Tomkowicz telefon 55-232-74-31.

 

Nabór na stanowisko Stażysta/Młodszy Asystent w Sekcji Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu poszukuje kandydata na stanowisko Stażysta / Młodszy Asystent w Sekcji Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku

Wymiar etatu: 1/1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywanej pracy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór sanitarny nad bezpieczeństwem żywności i żywienia, przedmiotami użytku orz kosmetykami – przeprowadzanie kontroli sanitarnych zgodnie z obowiązującymi zasadami, obejmującymi 70% czasu pracy w terenie  i innych czynności;
 • stosowanie obowiązujących przepisów prawa w zakresie w/w nadzoru;
 • terminowa realizacja wszystkich zadań związanych z wykonywaną pracą;
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji nadzorowanych obiektów zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego i mandatowego w przypadku naruszeń przepisów sanitarno-higienicznych;
 • współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych PSSE;
 • opracowywanie planów, ocen, opinii, sprawozdań itp. związanych z wykonywanymi zadaniami;
 • uczestnictwo w szkoleniach podnoszących znajomość przepisów i ich interpretacji, wiedzę i umiejętności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1) dobry stan zdrowia

2) wykształcenie: ukończone studia wyższe w zakresie Medycyny, Medycyny weterynaryjnej lub inne wyższe II stopnia na jednym z poniżej wyszczególnionych kierunków:

 • Technologia żywności;
 • Towaroznawstwo;
 • Dietetyka;
 • Zdrowie publiczne.

3) doświadczenie zawodowe: nie jest wymagane

4) umiejętności, uprawnienia:

 • umiejętność samodzielnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • obsługa komputera  (pakiet MS office) i urządzeń biurowych (ksero, skaner, fax, itp.);
 • umiejętność redagowania pism;
 • dobra znajomość minimum jednego języka zachodniego (j. angielski, j. niemiecki, itp.) w mowie                         i piśmie;
 • komunikatywność;
 • bezkonfliktowość;
 • dyspozycyjność (gotowość świadczenia pracy w każdym czasie – o każdej porze doby i w każdym dniu tygodnia wg potrzeb);
 • wykonywanie zadań w sytuacjach stresowych.

 

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu,                              ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg, pok. Nr 2  w terminie do dnia  05.01.2018 r.  (decyduje data wpływu                       do Sekretariatu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu).

 

Wymagane dokumenty:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.                       o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U. z dnia 28 czerwca 2016 r. poz. 922).

Nabór na stanowisko: Radca prawny

Elbląg 2017-08-25

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Radca prawny

Wymiar etatu: ½

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywanej pracy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu

Wymagania niezbędne:      

 • dobry stan zdrowia;
 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe prawnicze oraz uprawnienia radcy prawnego – wpis na listę radców prawnych;
 • doświadczenie zawodowe – 1 rok na stanowisku radcy prawnego w jednostce administracji rządowej lub samorządowej;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

 • dobra znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przepisów związanych              z wykonywaniem przez Państwową Inspekcję Sanitarną  zadań z zakresu zdrowia publicznego, przepisów ustawy o działalności leczniczej; przepisów ustawy o finansach publicznych; o służbie cywilnej; przepisów ustawy Kodeks cywilny; przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego; przepisów ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; przepisów ustawy Kodeks karny; przepisów ustawy Kodeks postępowania karnego; przepisów ustawy Kodeks pracy;
 • umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, w tym opinii prawnych                    i stanowisk;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność argumentowania, komunikatywność.

Główne obowiązki:

 • opiniowanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień;
 • sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych komórkom organizacyjnym                           w sprawach, w których powstają zagadnienia prawne budzące wątpliwości;
 • sporządzanie stanowisk w sprawach odwoławczych, itp.;
 • opiniowanie pod względem formalno prawnym umów o pracę, umów cywilnoprawnych                             i porozumień;
 • reprezentowanie PSSE w Elblągu w  sprawach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz innymi organami, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi;
 • sporządzanie wystąpień, pism procesowych itp. do w/w instytucji i organów;
 • sporządzanie opinii prawnych i projektów stanowisk na polecenie Kierowników komórek organizacyjnych i Dyrektora.

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny – podpisane własnoręcznie;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego, stażu pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wpis na listę radców prawnych;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o nieskalaniu wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składania dokumentów: 22.09.2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:

                       Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Królewiecka 195

82-300 Elbląg

lub składać osobiście w siedzibie PSSE w Elblągu adres j/w w dni powszednie od poniedziałku do piątku między godziną 8.00 a 15.00 w kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko Radcy prawnego”.

 

Inne informacje:

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).

Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty”.    W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty.

Aplikacje niekompletne lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania drogą pocztową znaczenie będzie miała data stempla pocztowego.

 

Nabór na stanowisko Stażysta / Młodszy Asystent w Sekcji Higieny Komunalnej

       

Elbląg 2017-08-25

       

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu poszukuje kandydata na stanowisko Stażysta / Młodszy Asystent w Sekcji Higieny Komunalnej

Wymiar etatu: 1/1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywanej pracy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu

Wymagania niezbędne:

 • dobry stan zdrowia – umożliwiający pracę poza siedzibą PSSE (70 % pracy w terenie – kontrola obiektów);
 • wykształcenie: ukończone studia wyższe II stopnia (tytuł magistra) mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej na jednym z wyszczególnionych kierunków: inżynieria sanitarna, ochrona środowiska, technologia uzdatniania wody, biologia, biotechnologia, zdrowie publiczne;
 • doświadczenie zawodowe: nie jest wymagane;

 

Wymagania pożądane:

 • umiejętność samodzielnej pracy, umiejętność pracy w zespole, obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 • umiejętność redagowania pism;
 • minimum dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (potwierdzona certyfikatami);
 • znajomość obsługi sekretariatu;
 • komunikatywność, bezkonfliktowość, samodzielność, dyspozycyjność (gotowość świadczenia pracy w każdym czasie – o każdej porze doby wg potrzeb), wykonywanie zadań w sytuacjach stresowych.

 

Główne obowiązki:

 • nadzór sanitarny nad obiektami użyteczności publicznej, urządzeniami wodnymi (przeprowadzanie kontroli sanitarnych);
 • prowadzenie stałego nadzoru nad monitoringiem jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (pobór prób wody , opracowywanie dokumentacji; itp.);
 • przestrzeganie terminowości w zakresie realizacji planów pracy;
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji nadzorowanych obiektów zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego i mandatowego w przypadku naruszeń przepisów sanitarno-higienicznych;
 • współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych PSSE w zakresie nadzoru nad jakością  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • wykonywanie czynności dotyczących nadzoru nad ekshumowaniem, przewozem zwłok i szczątków ludzkich (przygotowywanie dokumentów oraz kontrole ekshumacji);
 • opracowywanie planów, ocen, opinii, sprawozdań itp. związanych z wykonywanymi zadaniami.

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV) i list motywacyjny – podpisane własnoręcznie;

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

- kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy;

- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub               za umyślne przestępstwo skarbowe oraz zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu obywatelstwa polskiego – podpisane własnoręcznie;

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach.

Termin składania dokumentów: 22.09.2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można przesłać drogą pocztową na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Królewiecka 195

82-300 Elbląg

lub składać osobiście w siedzibie PSSE w Elblągu adres j/w w dni powszednie od poniedziałku do piątku między godziną 8.00 a 15.00 w kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko Stażysta / Młodszy Asystent                  w Sekcji Higieny Komunalnej”.

Inne informacje

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).

Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty”.    W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty.

Aplikacje niekompletne lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania drogą pocztową znaczenie będzie miała data stempla pocztowego.

 

 

 

Nabór na stanowisko Referent ds. Finansowych

Elbląg 2017-08-25

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Referenta ds. finansowych

Wymiar etatu 1/1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywanej pracy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu

 

Wymagania niezbędne:

- dobry stan zdrowia,

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie  średnie lub wyższe w zakresie ekonomii, rachunkowości budżetowej lub administracji,

- znajomość przepisów w zakresie: finansów publicznych, postępowania egzekucyjnego w administracji, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i podatków,

- znajomość pakietu Office.

Wymagania pożądane:

- minimum 5 letni staż pracy w administracji rządowej lub samorządowej,

- znajomość zagadnień związanych z wynagrodzeniami, rozliczeniami z ZUS oraz pracowniczymi

- kursy i szkolenia w zakresie windykacji należności,

- dyspozycyjność;

- umiejętność obsługi programów: Płatnik, Płace i Kadry jPROBIT.

- umiejętność obsługi programów: Eksploratora VideoTelBanking, Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, Finansowego Dochodów Budżetowych (Rozrachunki),

- zdolność do analitycznego myślenia,

- obowiązkowość, skrupulatność, terminowość, komunikatywność,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,

- zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- znajomość obsługi sekretariatu, urządzeń biurowych, itp.

 

Główne obowiązki:

- przypis należności budżetowych,

- odpis i księgowanie spłat należności,

- naliczanie odsetek za zwłokę,

- windykacja należności budżetowych,

- sporządzanie sprawozdań o należnościach,

- obsługa kasy,

- zastępstwo pracownika Sekretariatu.

 

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV) i list motywacyjny – podpisane własnoręcznie;

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

- kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy;

- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu obywatelstwa polskiego – podpisane własnoręcznie;

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach.

Termin składania dokumentów: 22.09.2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można przesłać drogą pocztową na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Królewiecka 195

82-300 Elbląg

lub składać osobiście w siedzibie PSSE w Elblągu adres j/w w dni powszednie od poniedziałku do piątku między godziną 8.00 a 15.00 w kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko referenta ds. finansowych”.