BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu - Młynki Koloidalne

Informacja dotycząca zakazu stosowania młynków koloidalnych w  zakładach produkcji i obrotu żywnością

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu przypomina, że zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. niedopuszczalne jest stosowanie młynków koloidalnych do usuwania odpadów żywnościowych w zakładach produkcji i obrotu żywnością. W tym przypadku zastosowanie ma

  • art. 3 ww. ustawy, który definiuje odpady kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia oraz odpady pokonsumpcyjne jako bioodpady, czyli frakcję odpadów komunalnych, podlegającą selektywnemu gromadzeniu i dalszemu zagospodarowaniu przez właściwe podmioty (w związku z powyższym, nie jest możliwe pozbywanie się ich w drodze wprowadzania do instalacji wodno-kanalizacyjnej)
  •  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które uszczegóławia kolor i oznaczenie pojemnika do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
  • rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych regulujące sposób postępowania z odpadami.

            Zgodnie z powyższym, każdy zakład produkcji i obrotu żywnością powinien mieć opracowane procedury określające sposób postępowania z żywnością nieodpowiadającą wymaganiom jakości zdrowotnej oraz odpadami żywnościowymi, które muszą być składowane w zamykanych pojemnikach odpowiednio skonstruowanych, utrzymanych w dobrym stanie, łatwych do czyszczenia i dezynfekcji oraz posiadać stosowne umowy na odbiór odpadów.

            Jednocześnie PPIS w Elblągu informuje przedsiębiorców, że kwestie stosowania młynków koloidalnych do unieszkodliwiania odpadów leżą w kompetencjach Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który prowadzi nadzór nad instalacjami i urządzeniami chroniącymi środowisko przed zanieczyszczeniem. W związku z powyższym, wszelkie zapytania przedsiębiorców dotyczące ewentualnej zmiany podejścia do zakazu stosowania w zakładach produkcji i obrotu żywnością młynków koloidalnych do usuwania odpadów żywnościowych, należy kierować do ww. właściwych organów.

             Warto jednocześnie pamiętać, że organem kontrolującym przestrzeganie ww. wymagań przez zakłady produkcji i obrotu żywnością jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, a za nieprzestrzeganie ww. wymagań grozi kara grzywny w formie mandatu karnego.