BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu - Komunikaty i informacje o pogorszeniu jakości wody pitnej

Elbląg, 01.08.2020 r.

 

DECYZJA Nr 2

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art. 104, 108 oraz 130 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 z późn. zm.) oraz § 3, § 20 ust 3 pkt 3, pkt 4, § 21 ust. 1 pkt 4 oraz części A tabeli 1 lp. 2 i części C tabeli 1 lp. 1 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 30.07.2020 r., z wodociągu Wytwórni Wód i Napojów „Drużno” Sp. z o.o. w Drużnie 82-310 Elbląg i opisanej w protokole pobrania próbek wody z dnia 30.07.2020 r. nr HK.4410.256.2020.NB.2, kody próbek: 286 i 287 oraz na podstawie zgłoszenia WSSE w Olsztynie Laboratorium w Elblągu „Interwencje dot. przekroczeń parametrów mikrobiologicznych wody” z dnia 01.08.2020 r. przesłanego w dniu 01.08.2020 r.

STWIERDZA

brak przydatności wody do spożycia

w wodociągu Wytwórni Wód i Napojów „Drużno”  Sp. z o.o. w Drużnie, 82-310 Elbląg

Pełna decyzja i Komunikat w załączniku

 

Elbląg 2019.11.29

 

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art.104, 108 oraz 130 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody

 

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia

w wodociągu Godkowo

Pełna decyzja i komunikat w załączniku:

Elbląg 2019.11.26

 

DECYZJA nr 14

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art.104, 108 oraz 130 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 21.11.2019 r. z wodociągu sieciowego w Godkowie i opisanej w protokole pobrania próbek wody nr. HK.4410.385.2019.HH.1 kod próbek

: 516 oraz na podstawie sprawozdania laboratoryjnego nr L/OMW-9051.2/516/2019

 

STWIERDZA

brak przydatności wody do spożycia

w wodociągu Godkowo

 

pełna decyzja poniżej w załaczniku

Elbląg 2019-06-06

 

Brak komunikatów ostrzegających o pogorszeniu się jakości wody.