BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Jakość wody na pływalniach, zbiorcze oceny roczne - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Elbląg 2020-08-14

D E C Y Z J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art. 163 § Kpa (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.256 z późn. zm.)

uchyla

decyzję Nr 3

z dnia 10.08.2020r., znak: HK.4411.2.40.2020.NB.15, w sprawie braku przydatności wody do kąpieli w jacuzzi Hotelu "Srebrny Dzwon" w Kadynach.

poniżej pełny tekst decyzji:

Elbląg 2019-10-23

D E C Y Z J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art. 155 § Kpa (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

uchyla

decyzję Nr 13

z dnia 08.10.2019 r., znak: HK.4411.2.147.2019.WK.4, w sprawie braku przydatności wody do kąpieli w jacuzzi Hotelu "Srebrny Dzwon" w Kadynach.

poniżej pełny tekst decyzji:

Elbląg 2019-10-10

DECYZJA Nr 13

 

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art. 104, art. 108 oraz art. 130 S 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 33 ust. 3 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1239) oraz S 2.1 oraz zał. nr 1 i nr 2B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), na podstawie otrzymanego zgłoszenia P.H.U. „BONA" Zbigniew Gwoździewicz, Kadyny 31, 82-340 Tolkmicko, dot. pogorszenia parametrów wskaźnikowych mikrobiologicznej i fizykochemicznej jakości wody w jacuzzi, jak również po analizie załączonych przy tym zgłoszeniu sprawozdaniach z badań laboratoryjnych próbki wody pobranej z w jacuzzi, pobranych przez próbkobiorcę Hotelu „Srebrny Dzwon” w Kadynach w dn. 03.10.2019 r., w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody (Sprawozdanie z badań nr L/OBW-9051.3/1081z/2019 z dnia 07.10.2019 r., wykonane w WSSE Laboratorium w Elblągu - wpływ drogą elektroniczną w dniu 08.10.2019 r.).

S T W I E R D Z A

brak przydatności wody do kąpieli w jacuzzi
w Hotelu
"SREBRNY DZWON" w Kadynach

pełny tekst decyzji poniżej:

Elbląg 2019-10-01

D E C Y Z J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art. 155 § Kpa (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

uchyla

decyzję Nr 9

z dnia 09.08.2019 r., znak: HK.4411.2.93.2019.WK.13, w sprawie braku przydatności wody do kąpieli w niecce basenowej Hotelu "Kadyny Folwark Hotel & Spa" w Kadynach.

poniżej pełny tekst decyzji:

Elbląg 2019-09-18

D E C Y Z J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art. 155 § Kpa (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

uchyla

decyzję Nr 12

z dnia 3.09.2019 r., znak: HK.4411.2.127.2019.WK.5, w sprawie braku przydatności wody do kąpieli w niecce basenowej i w jacuzzi w Hotelu „Srebrny Dzwon” w Kadynach.

poniżej pełny tekst decyzji:

Elbląg 2019-09-10

 

Zbiorcza ocena jakości wody w basenach w roku 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje o jakości wody w basenach.

  • Aqua SPA – Hotel Młyn przy ul. Kościuszki 132 w Elblągu
  • Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” przy ul. Moniuszki 25 w Elblągu
  • ,,Folwark Hotel & SPA" w Kadynach 18, gm. Tolkmicko
  • Hotel „Elbląg” w Elblągu przy ul. Stary Rynek 54-59
  • Hotel „Srebrny Dzwon” w Kadynach 31, gm. Tolkmicko.

            Jednocześnie PPIS w Elblągu przypomina, że zgodnie z wymaganiem § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).  zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej (jeżeli taka jest prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego.

poniżej szersza informacja:

DECYZJA Nr 12

 

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art. 104, art. 108 oraz art. 130 S 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 33 ust. 3 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1239) oraz S 2.1 oraz zał. nr 1 i nr 2B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), na podstawie otrzymanego zgłoszenia P.H.U. „BONA" Zbigniew Gwoździewicz, Kadyny 31, 82-340 Tolkmicko, dot. pogorszenia parametrów wskaźnikowych mikrobiologicznej i fizykochemicznej jakości wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, wody w niecce basenowej oraz w jacuzzi, jak również po analizie załączonych przy tym zgłoszeniu sprawozdaniach z badań laboratoryjnych próbek wody: wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, wody w niecce basenowej i w jacuzzi, pobranych przez próbkobiorcę Hotelu „Srebrny Dzwon” w Kadynach w dn. 22.08.2019 r., w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody (Sprawozdania z badań nr L/OBW-9051.3/939z-941z/2019 z dnia 26.08.2019 r., wykonane w WSSE Laboratorium w Elblągu - wpływ drogą elektroniczną w dniu 30.08.2019 r.). Ponadto w oparciu o analizy Sprawozdań nr L/OBW-9051.3/966z-967z/2019 z dnia 02.09.2019 r. (wpływ drogą elektroniczną w dniu 03 09.2019 r.) z powtórnego poboru wody z niecki basenowej oraz wody z jacuzzi, wykonanego w dniu 29.08.2019 r., przez próbkobiorcę Hotelu „Srebrny Dzwon” w Kadynach, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody.

S T W I E R D Z A

brak przydatności wody do kąpieli w niecce basenowej i jacuzzi
w Hotelu
"SREBRNY DZWON" w Kadynach

pełny tekst decyzji poniżej:

Elbląg 2019.08.10

DECYZJA Nr 9

 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art. 104, art. 108 oraz art. 130 § 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 59), art. 33 ust. 3 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1239) oraz § 2.1 oraz zał. nr 1 i nr 2B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), na podstawie Sprawozdań z badań nr L/OBW-9051.2/367-368/2019, dot. przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej w Hotelu Kadyny Folwark Hotel & SPA, Marian Kaczmarek Kadyny 18, 82-340 Tolkmicko, otrzymanych drogą elektroniczną z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium w Elblągu w dniu 09.08.2019 r., potwierdzających przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźników mikrobiologicznej jakości wody tj.: ponadnormatywnej ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 36ºC w ilości > 300 jtk/1 ml i ilości bakterii Pseudomonas aeruginosa na poziomie 27 jtk/100 ml w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji oraz ponadnormatywnej ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 36ºC w ilości > 300  jtk/1 ml oraz ilości bakterii Pseudomonas aeruginosa na poziomie 47 jtk/100 m w wodzie z niecki basenowej, jak również przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźnika fizykochemicznego jakości wody ecyztj.: mętności wynoszącej: 0,64 NTU
w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji oraz 0,76 NTU w wodzie z niecki basenowej, pobranej do badań dn. 05.08.2019 r. w Hotelu Kadyny Folwark Hotel & SPA w Kadynach, w ramach kontroli jakości wody, przez certyfikowanych próbkobiorców tut. PSSE.

S T W I E R D Z A

brak przydatności wody do kąpieli w niecce basenowej
w Hotelu
Kadyny Folwark Hotel & SPA w Kadynach

pełny tekst decyzji poniżej:

 Elbląg, 01.08.2019 r.

D EC Y Z J A

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art. 155 § Kpa (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

uchyla

decyzję Nr 8, z dnia 19.07.2019 r., znak: HK.4411.2.106.2019.WK.4, w sprawie braku przydatności wody do kąpieli w jacuzzi w Hotelu ,,Kadyny Folwark Hotel & SPA" w Kadynach

pełna treść decyzji poniżej: