BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Historia - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Historia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu

Zręby inspekcji sanitarnej w Elblągu powstały w roku 1945. W dniu 12.06.1945 r. Rada Wydziału Zdrowia Miejskiej Rady Narodowej powołała lek. Wiśniewskiego na lekarza sanitarnego dla miasta Elbląga. Do wykonywania czynności, do których należało m.in.:

Ø      walka z chorobami społecznymi

Ø      walka z ostrymi chorobami zakaźnymi

Ø      zapobieganie chorobom zawodowym

Ø      higiena w szkołach i więzieniach

Ø      nadzór nad zakładami dezynfekcyjnymi

Ø      nadzór nad cmentarzami

Ø      nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do picia

Ø      nadzór nad kąpieliskami i letniskami

Ø      nadzór nad czystością powietrza i gleby (rynki, place i ulice)

Ø      nadzór nad usuwaniem nieczystości

Ø      nadzór nad stanem sanitarnym hoteli, restauracji, jadłodajni, fryzjerni, piekarni, masarni, jatek, sklepów spożywczych itp.

Ø      propaganda higieniczna.

Lekarz sanitarny miał przydzielonego 1 kontrolera sanitarnego i 6 dezynfektorów.

W roku 1951 powstała Elbląska Kolumna Sanitarna, która działała przy Przychodni Obwodowej w Elblągu, ul. Żeromskiego 2 do roku 1954. W tym okresie Kolumna zatrudniała już osoby z uprawnieniami kontrolera sanitarnego, przeszkolone  w Ośrodku Szkolenia w Bytomiu.

W dniu 15.08.1954 r. po ogłoszeniu Dekretu o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, utworzono Miejską Stację Sanitarno-Epidemiologiczną działająca na terenie Miasta Elbląga oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną dla przyległych powiatów. Dyrektorem Miejskiej Stacji S-E, zlokalizowanej przy ul. Bema 40, został lek. chorób dziecięcych Włodzimierz Bukontt, który pełnił tę funkcję do roku 1981. Z upływem lat Stacja rozszerzała zakres swojej działalności. 

W roku 1965 utworzono sekcję higieny pracy, która razem z laboratorium higieny pracy mieściła się przy ul. Bema 7. Od roku 1973 jednym z pracowników tej sekcji była lek. Henryka Traczyk. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mieściła się przy Wydziale Zdrowia Powiatowej Rady Narodowej w Elblągu, przy ul. Wojska Polskiego. Pierwszym jej dyrektorem był felczer Zbigniew Michalak, a następnie lek. dermatolog Tomasz Hosbein i lek. chorób zakaźnych Jerzy Sobierański. 

W roku 1973 nastąpiła reorganizacja służb sanitarnych, w wyniku której doszło do połączenia obu stacji sanitarnych i utworzenia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dla Miasta Elbląga i powiatu elbląskiego. Dyrektorem nowej Stacji został lek. W. Bukontt,    a jego zastępcą lek. J. Sobierański. W tym okresie trzon stacji stanowili pracownicy gruntownie już przygotowani po nauce w 2-letnim pomaturalnym Medycznym Studium Zawodowym w Gdańsku, którzy posiadali tytuł instruktora higieny.

W dniu 01.09.1975 r. w związku z reformą administracyjną kraju, utworzone zostało województwo elbląskie. Dotychczasowa Stacja została podzielona na Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczna, której dyrektorem został lek. Witold Wodecki oraz Terenową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną z siedzibą przy ul. Żeromskiego 2, której dyrektorem został lek. W. Bukontt. TSSE w Elblągu wchłonęła TSSE w Nowym Dworze Gdańskim, w efekcie czego nadzorowany przez nią obszar zwiększył się do 10 gmin, na którym leżały 4 miasta (Elbląg, Nowy Dwór Gd, Tolkmicko i Krynica Morska).

W latach 1976-1978 do pracy w TSSE przyjęto pierwsze osoby z wyższym wykształceniem niemedycznym – mgr inż. Irena Maria Strupińska i mgr inż. Ewa Szkwarkowska. W tym okresie struktura TSSE uległa przekształceniom – utworzono oddziały, obejmujące specjalistyczne kierunki nadzoru sanitarnego.

 

W roku 1979 TSSE została przeniesiona najpierw do pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego,              a następnie do budynków przy ul. Powstańców Warszawskich (higiena komunalna, szkolna i pracy) oraz przy ul. Słonecznej (administracja, higiena żywienia).

Od roku 1981 siedzibą TSSE stały się pomieszczenia przy ul. Trybunalskiej.      W tym samym roku, po odejściu lek. W. Bukontta na emeryturę, dyrektorem TSSE zostaje lek. chorób wewnętrznych, specjalista chorób zakaźnych i medycyny rodzinnej Henryka Traczyk, która pełni tę funkcję do roku 2007.

W roku 1999, w ramach reformy administracyjnej kraju, TSSE zostaje przekształcona w Miejską Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, działającą na obszarze nowo utworzonego powiatu elbląskiego i miasta Elbląga, w ramach nowego województwa warmińsko-mazurskiego. Likwidacji ulega TSSE w Pasłęku, a jej pracownicy stają się pracownikami MSSE w Elblągu. Dotychczasowy Dyrektor TSSE w Pasłęku – lek. medycyny pracy, reumatolog Roland Bednarski zostaje kierownikiem działu Higieny Pracy w MSSE. 

W roku 2000 MSSE przenosi się do nowej siedziby przy ul. Królewieckiej 195, (obecna siedziba PSSE w Elblągu)

Od dnia 01.01.2001 r. po likwidacji Kolejowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, MSSE przejmuje zadania KSSE w Olsztynie (dla miasta Elbląga i powiatu elbląskiego), a także 2 pracowników likwidowanej stacji (były Kolejowy Inspektor Sanitarny - mgr inż. spec. higieny i epidemiologii Marek Jarosz od kwietnia 2003 r. obejmuje stanowisko zastępcy Powiatowego Inspektora Sanitarnego).

Z dniem 13.07.2002 r. na skutek zmian w ustawie o PIS, Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna staje się Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Po raz pierwszy, w drodze konkursu, zostaje wyłoniony Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu, którym zostaje lek. Henryka Traczyk. W roku 2008 Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zostaje dotychczasowy zastępca - Marek Jarosz. Stan taki istnieje do chwili obecnej,

Podstawą prawną działalności PSSE w Elblągu jest ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.