BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Badania właścicielskie przeprowadzane przez podmioty produkujące żywność - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Elbląg 2018-07-30

 

                 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu przypomina o konieczności przeprowadzania badań mikrobiologicznych własnych wyrobów oraz pobierania próbek z obszarów produkcyjnych i ze sprzętu wykorzystywanego do produkcji żywności wówczas, kiedy jest to konieczne dla spełnienia wymagań rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych. Zgodnie z w/w rozporządzeniem przedsiębiorstwa sektora spożywczego produkujące żywność gotową do spożycia, która może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego ze względu na obecność Listeria monocytogenes, zobowiązane są pobierać próbki z obszarów produkcyjnych oraz sprzętu w celu sprawdzenia obecności Listeria monocytogenes w ramach stosowanych przez nie schematów pobierania próbek. W związku z powyższym Główny Inspektorat Sanitarny przygotował „Wytyczne w sprawie pobierania próbek wymazów sanitarnych w celu wykrycia Listeria monocytogenes w środowisku produkcyjnym na podstawie dokumentu pt. „Guidelines on sampling the food processing area and equipment for the detection of Listeria monocytogenes” wersja 3 – 20/08/2012, ANESS (w załączeniu).

 

                 Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu przypomina, że zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, podmioty działające na rynku spożywczym zapewniają na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności z wymogami prawa żywnościowego.

 

w załączniku znajdą państwo wytyczne pobierania próbek: