BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

AKTY PRAWNE regulujące warunki higiniczno-sanitarne w szkołach i placówkach oświatowych - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Akty Prawne regulujące warunki higieniczno-sanitarne

Akty prawne regulujące warunki higieniczno-sanitarne w szkołach i placówkach oświatowych, wychowawczych oraz opiekuńczych (przedszkola, żłobki oraz inne formy opieki nad dziećmi) stosowane w bieżącym nadzorze przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu.

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z póź. zmianami),

    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku poz. 1422),

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.08.2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 z późn. zmianami),

    Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. , poz. 151 z późn. zmianami),

    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. (Dz.U. z 2014 r. , poz.925 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017 poz.697 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz.U. 2011 Nr. 292, poz.1720)

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016r., poz.157 z późn. zm.)

    Polska Norma PN-EN 1729 -1 Meble Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych część 1: wymiary funkcjonalne

    Polska Norma PN-EN 1246-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.

Lokal, który na być przeznaczony na żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego musi uzyskać pozytywną opinię straży pożarnej oraz inspekcji sanitarnej.

 Podstawowe akty prawne w załącznikach poniżej.