BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

 

ZADANIA ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO

L.p.

Nazwa zadania

 

 

1.

Uzgadnianie projektów miejscowych planów (lub zmian planów) zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego rozwoju gminy.

Na podstawie prognoz oddziaływania na środowisko załączonych do planów ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na zdrowie ludzi.

2.

Uczestnictwo w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym zdrowie ludzi przedsięwzięć mogących (zawsze lub potencjalnie) znacząco oddziaływać na środowisko.

Stwierdzanie potrzeby lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Określanie warunków dla realizacji przedsięwzięć w przypadku gdy stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na zdrowie ludzi oraz możliwość wystąpienia w przypadku realizacji inwestycji negatywnych skutków zdrowotnych.

3.

Uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.

Na wniosek inwestora lub projektanta w formie opinii sanitarnej.

4.

Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów zgłaszanych w trybie art. 56 Prawa Budowlanego.

Na wniosek inwestora.

Współpraca ze Starostwem Powiatowym, Inspekcją Nadzoru Budowlanego, Inspekcją Pracy, Inspekcją Weterynarii oraz merytorycznymi działami stacji.

6.

Uczestnictwo w pierwszych kontrolach obiektów nowo uruchomianych wspólnie z przedstawicielami działów merytorycznych.

Współpraca z działami nadzoru bieżącego.

7.

Realizacja zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Np. Rozporządzenia Ministra Edukacji dotyczące innych form wychowania przedszkolnego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie żłobków i klubów dziecięcych.

W celu ułatwienia realizacji postepowań, w załącznikach umieszczono podstawowe wnioski, zawiadomienia, wymagania oraz przepisy prawa obowiązujące w zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.