BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

I. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Elblągu sprawuje nadzór bieżący nad stanem sanitarno-technicznym placówek oświatowo-wychowawczych, wypoczynku zimowego oraz letniego dzieci i młodzieży. 

W ramach nadzoru nad higieną nauczania PSSE przeprowadza badania środowiskowe w zakresie:
  • analizy dostosowania mebli do wzrostu uczniów
  • oceny tygodniowego rozkładu lekcji z punktu widzenia wymogów procesu nauczania
  • pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego na stanowisku pracy ucznia i nauczyciela.
II. Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w omawianej dziedzinie:
  1. Nadzór nad warunkami higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, w szkołach wyższych oraz placówkach wypoczynku,
  2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i sprzętu,
  3. Udział w odbiorach sanitarnych placówek nowopowstałych,
  4. Opracowanie decyzji, sprawozdań, informacji, wystąpień do władz.

III. Podstawa prawna działania:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016  r. w sprawie  wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. 2016 poz.452.)