BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Sekcja Epidemiologii

I. Zadania Sekcji Epidemiologii

 1. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych (opracowanie ogniska choroby zakaźnej - wykrycie przyczyn, źródeł i mechanizmów szerzenia się choroby oraz przecięcie dróg szerzenia, profilaktyka). Analiza zachorowań.
 2. Nadzór nad placówkami służby zdrowia.
 3. Nadzór na procesami dezynfekcji i sterylizacji.
 4. Nadzór nad szczepieniami ochronnymi.
 5. Współpraca z Poradnią Szczepionych p/wściekliźnie oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii przy opracowywaniu wścieklizny.

II. Podstawa prawna działań:

 1. Ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach z dnia 05 grudnia 2008 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866,)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz.U. z dnia 29 czerwca 2012 r. poz. 739)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac zwizanych z narażeniem na zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych ( Dz.U. z dnia 19 czerwca 2013 r. poz. 696)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych  z dnia 18 sierpnia 2011 r. wraz z późniejszymi zmianami. (Dz. U. Nr 182, poz. 1086)

III. Informacje, jakie można uzyskać w Sekcji Epidemiologii:

 1. Zasadach postępowania w przypadku chorób zakaźnych np. wzw typ A, B, C, pogryzienia - wścieklizna, zatrucia pokarmowe – salmonellozy, HIV, borelioza  itp.
 2. Szczepieniach obowiązkowych i zalecanych,
 3. W sprawie badań lekarskich do celów sanitarno – epidemiologicznych oraz wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.