BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Zbędne elementy majątku ruchomego

Elbląg 2017-08-11

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu ul. Królewiecka 195 informuje, iż posiada niżej wymienione zbędne elementy AGD do nieodpłatnego przekazania bez obowiązku zwrotu z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych jednostkom określonym w art. 38 rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. 2017 poz. 729), bądź darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych określonych w §39 w/w rozporządzenia.

  • Lodówka GORENJE              nr: PSSE-8K-8/9 wartość początkowa 1499,74 złotych
  • Lodówka AEG                      nr: PSSE-8K-8/8 wartość początkowa 2299,00 złotych
  • Lodówka LIEBHERR          nr: PSSE-8K-8/7 wartość początkowa 3048,78 złotych

Komisja wnioskuje o nieodpłatne przekazanie w/w sprzętu bez obowiązku zwrotu zainteresowanym jednostkom określonym w §38 lub §39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.

Pisemne wnioski zawierające informacje określone:

w §38 ust. 4 w/w rozporządzenia:

  • Nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składnika ruchomego
  • Wskazanie składnika majątku ruchomego , o który jednostka występuje
  • Oświadczenie, że przekazany składnik majątku ruchomego zastanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym

lub w §39 ust.4 rozporządzenia zawierające:

  • Statut zainteresowanego podmiotu
  • Pisemne uzasadnienie potrzeb
  • Wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego
  • Zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny

Należy składać na adres Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 195

Kontakt tel: 55 2327431 Mail: psse.elblag@sanepid.olsztyn.pl

GRZYBOZNAWSTWO

Elbląg 2017.07.07          

               Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w dniach 25.09.2017 - 02.10.2017 r. w Karpicku koło Wolsztyna odbędzie się kurs na grzyboznawców. Kurs organizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy.

Informacje dotyczące powyższego kursu ( załącznik poniżej) zaleca się rozpowszechnić wśród osób zainteresowanych przedmiotowym zagadnieniem, wśród zarządców targowisk itp.