BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Nabór na stanowisko Starszego referenta ds. pracowniczych i gospodarczych

Elbląg 16 października 2017 r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko

Radca prawny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko został wybrany

Pan Tadeusz Krzysztof Jakubowski

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

             Wybrany kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydat posiada udokumentowane wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w różnych instytucjach stosujących prawo administracyjne. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pan Tadeusz Krzysztof Jakubowski wykazał się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, co pozwoliło najwyżej ocenić przygotowanie do pracy na w/w stanowisku pracy.

 

                                                                                                                      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu

 

Elbląg 2017-10-09

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Starszego referenta ds. pracowniczych i gospodarczych

Wymiar etatu 1/1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywanej pracy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu

Wymagania niezbędne:

 • - dobry stan zdrowia,
 • - obywatelstwo polskie,
 • - wykształcenie minimum średnie,
 • - minimum 3 lata doświadczenia zawodowego,
 • - znajomość prawa pracy,
 • - znajomość obsługi komputera, programów kadrowo-płacowych, znajomość pakietu Office.

Wymagania pożądane:

 • - znajomość zagadnień związanych z wynagrodzeniami, rozliczeniami z ZUS oraz pracowniczymi;
 • - umiejętność obsługi programów: Płatnik, Płace i Kadry jPROBIT, Eksploratora VideoTelBanking,
 • - zdolność do analitycznego myślenia, obowiązkowość, skrupulatność, terminowość, komunikatywność,
 • - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,
 • - zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • - znajomość obsługi sekretariatu, urządzeń biurowych, itp.

Główne obowiązki:

 • - prowadzenie akt osobowych dla każdego pracownika,
 • - opracowywanie analiz, statystyk dot. zatrudnienia,
 • - ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
 • - przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • - nadzór nad dopilnowaniem terminów badań wstępnych, okresowych, itp.
 • - prowadzenie archiwum zakładowego,
 • - opisywanie faktur i rachunków,
 • - współpraca z administratorem budynku,
 • - prowadzenie zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • - życiorys (CV) i list motywacyjny – podpisane własnoręcznie wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).” 
 • - kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • - kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy;
 • - oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu obywatelstwa polskiego – podpisane własnoręcznie;
 • - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach.

Termin składania dokumentów: 17.10.2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można przesłać drogą pocztową na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Królewiecka 195

82-300 Elbląg

lub składać osobiście w siedzibie PSSE w Elblągu adres j/w w dni powszednie od poniedziałku do piątku między godziną 8.00 a 15.00 w kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko starszego referenta ds. pracowniczych i gospodarczych”.

Inne informacje

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów.

Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty.

Aplikacje niekompletne lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania drogą pocztową znaczenie będzie miała data wpływu do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu.

Nabór pracowników

Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko Stażysta / Młodszy Asystent w Sekcji Higieny Komunalnej

Elbląg 2017-10-10

INFORMACJA

o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Stażysta / Młodszy Asystent
w Sekcji Higieny Komunalnej


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko została wybrana


Pani Natalia Bobowska


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
              Wybrana kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Natalia Bobowska wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, co pozwoliło najwyżej ocenić przygotowanie do pracy na w/w stanowisku pracy.
 

Roztrzygnięcie naboru na stanowisko Referent ds finansowych

Elbląg 2017-10-09

 

INFORMACJA

o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Referenta ds. finansowych w PSSE w Elblągu

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko zastała wybrana

Pani Ewa Tomkowicz

Uzasadnienie wyboru

             Wybrana kandydatka spełnia wszystkie niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Ewa Tomkowicz wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, co pozwoliło najwyżej ocenić przygotowanie do pracy na w/w stanowisku pracy.