BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Elbląg 2018.04.19

Informacja dotycząca jakości wody w wodociągu sieciowym Kiersity.

 

       Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu informuje o wydaniu decyzji nr 6/18 z dnia 17.04,2018 r., dot. warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu sieciowym Kiersity. Jednocześnie tut. PPIS przypomina, ze zgodnie z § 26 ust. 3 obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2Q17 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz.U. z 2017 r,, poz. 2294), w przypadku stwierdzenia przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego warunkowej przydatności wody do spożycia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne " przekazuje odbiorcom usług pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych, mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.", Ponadto PPIS w Elblągu informuje, że w związku z brakiem wydanych w decyzji nr 6118 zaleceń i ewentualnych ograniczeń korzystania z wody w wodociągu sieciowym Kiersity gm, Rychliki komunikatu, o którym mowa w § 26 ust. 1 w/w rozporządzenia, nie wydaje się.

Elbląg 2018-03-28

Informacja dotycząca jakości wody w wodociągu sieciowym Rychliki.

 

             Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art. 155 § 1 i 2 Kpa uchyla decyzję Nr 3 z dnia 21.03.2018 r. znak: HK.4410.101.2018.DK.8 w sprawie braku przydatności wody do spożycia w wodociągu sieciowym Rychliki, gmina Rychliki.

decyzja w załączniku poniżej.

Elbląg 2018-01-30

 

Informacja dotycząca jakości wody w wodociągu sieciowym Zalesie gmina Milejewo.

 

              Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje o iż w dniu 16.01.2018 roku (pismo HK.4410.501.2017.WK.7 do EPWiK)  wydał decyzję dotyczącą warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu sieciowym Zalesie. Jednocześnie tut. PPIS przypomina, że zgodnie z paragrafem 26 ust. 3 obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 2294), w przypadku stwierdzenia przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego warunkowej przydatności wody do spożycia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne "... przekazuje odbiorcom usług pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych, mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu zakończenia.". Ponadto PPIS w Elblągu informuje, że w związku z brakiem wydanych w decyzji nr 1/18 zaleceń i ewentualnych ograniczeń korzystania z wody w wodociągu sieciowym Zalesie gm.Milejewo komunikatu, o którym mowa w paragrafie 26 ust. 1 w/w rozporządzenia, nie wydaje się.