BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Elbląg 2019.11.29

 

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art.104, 108 oraz 130 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody

 

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia

w wodociągu Godkowo

Pełna decyzja i komunikat w załączniku:

Elbląg 2019.11.26

 

DECYZJA nr 14

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art.104, 108 oraz 130 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego.

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 21.11.2019 r. z wodociągu sieciowego w Godkowie i opisanej w protokole pobrania próbek wody nr. HK.4410.385.2019.HH.1 kod próbek

: 516 oraz na podstawie sprawozdania laboratoryjnego nr L/OMW-9051.2/516/2019

 

STWIERDZA

brak przydatności wody do spożycia

w wodociągu Godkowo

 

pełna decyzja poniżej w załaczniku

Elbląg 2019-06-06

 

Brak komunikatów ostrzegających o pogorszeniu się jakości wody.