BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Elbląg 17 czerwca 2019 r.

DECYZJA Nr 6/19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art. 104, art. 108 art. 130 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59), art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 151 z późn. zm.), § 2.1 oraz zał. nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), po przeprowadzeniu kontroli jakości wody ciepłej pobranej z natrysków w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68 w Elblągu, opisanej w protokole HK.4411.2.61.2019.DK.1 z dnia 03.06.2019 r., oraz na podstawie Sprawozdań  z badania Nr L/OBW-9051.2/236-238/2019, otrzymanych w dniu 17.06.2019 r. z WSSE w Olsztynie, Laboratorium w Elblągu

STWIERDZA

Brak przydatności wody ciepłej  ze względu na bardzo wysokie  skażenie sieci wodnej bakteriami z rodzaju Legionella w ilości:
9 800, >10 000 jtk/100 ml,

w natryskach w Krytej Pływalni w Elblągu przy ul. Robotniczej 68, 82-300 Elbląg

Pełna treść decyzji poniżej:

Elbląg 2019-06-12

 

 

Ocena Jakości Wody

w kąpielisku "JEZIORKO"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblagu stwierdza, że woda w kąpielisku - "JEZIORKO" w Pasłęku - spełnia wymagania mikrobiologiczne i wizualne określone w przepisach prawnych.

Pełna treść oceny w załączniku poniżej.

Ponadto Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Elblągu przekazuje, iż informację o bieżącej jakości wody przeznaczonej do kąpieli można sprawdzić w Ogólnopolskim Serwisie Kąpieliskowym pod adresem https://sk.gis.gov.pl

Informację o jakości wody w tutejszych kąpieliskach można również uzyskać:

  • dla Mierzei Wiślanej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Dworze Gdańskim  tel: 55 247 57 01, strona internetowa www.pssendg.pis.gov.pl
  • dla Zalewu Wiślanego w Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu tel: 55 233 41 22 strona internetowa www.gsseelblag.pl

w/w tereny znajdują się pod nadzorem tych instytucji.