BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Elbląg 10.06.2019 r.

 

           Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art. 104, art. 108 oraz art. 130 § 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 33 ust. 3 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 151 z późn. zm.) oraz § 2.1 oraz zał. nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), na podstawie otrzymanego drogą elektroniczną w dniu 07.06.2019 r. zgłoszenia z Hotelu Kadyny Folwark Hotel & SPA w Kadynach, dot. pogorszenia parametrów wskaźnikowych mikrobiologicznej jakości wody w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji oraz wody w niecce basenowej, jak również po analizie załączonych przy tym zgłoszeniu sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody: wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji oraz wody w niecce basenowej, pobranych do badań w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w dn. 29.05.2019 r. (Sprawozdania z badań: nr L/OBW-9051.3/648z/2019, nr L/OBW-9051.3/639z/2019 z dnia 03.06.2019 r., wykonane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium w Elblągu)

STWIERDZA

brak przydatności wody do kąpieli w niecce basenowej
w
Hotelu Kadyny Folwark Hotel & SPA
w Kadynach

ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody bakteriami Pseudomonas aeruginosa w ilości 16 jtk/100ml i ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp.  36 ±2 °C  w ilości >300 jtk/1ml

Pełny tekst decyzji poniżej:

Elbląg 2019-02-12

 

Zbiorcza ocena jakości wody w basenach w roku 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje o jakości wody w basenach.

  • Aqua SPA – Hotel Młyn przy ul. Kościuszki 132 w Elblągu
  • Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” przy ul. Moniuszki 25 w Elblągu
  • ,,Folwark Hotel & SPA" w Kadynach 18, gm. Tolkmicko
  • Hotel „Elbląg” w Elblągu przy ul. Stary Rynek 54-59
  • Hotel „Srebrny Dzwon” w Kadynach 31, gm. Tolkmicko.

            Jednocześnie PPIS w Elblągu przypomina, że zgodnie z wymaganiem § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).  zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej (jeżeli taka jest prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego.