BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Informacja dla podmiotów korzystających z ujęć własnych

28 listopada 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989). Rozporządzenia nakłada nowe obowiązki na  podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej:

       Do zadań podmiotów wykorzystujących wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej należy m.in. ocena przydatności wody, która obejmuje:

 

  • prowadzenie badań jakości wody w zakresie dotyczącym co najmniej wymagań 
    i parametrów objętych monitoringiem przeglądowym oraz parametrów objętych monitoringiem kontrolnym, 
  • prowadzenie badań wody z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku 
    nr 6 do rozporządzenia, gdy nie wystąpią okoliczności mogące spowodować zmianę jakości wody oraz każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jej jakość (w szczególności awaria instalacji wewnętrznej budynku, awaria instalacji dostarczającej wodę z indywidualnego ujęcia, powódź), 
  • ustalanie harmonogramu pobierania próbek wody do badań z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia, w uzgodnieniu z PPIS/PGIS tak aby terminy badań były równomiernie rozłożone w czasie, 
  • przechowywanie wyników badań przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich wykonania; 
  • informowanie PPIS/PGIS o przekroczeniach parametrów jakości wody określonych w:

 

        - załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz w części A załącznika nr 3 do rozporządzenia, 
w dniu sporządzenia sprawozdania z badań wraz ze wskazaniem planowanych przedsięwzięć naprawczych oraz harmonogramu ich realizacji, 

        - załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia oraz parametrów określonych w lp. 2, 4, i 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia sporządzenia sprawozdania z badań, wraz ze wskazaniem planowanych przedsięwzięć naprawczych oraz harmonogramu ich realizacji, 

  • w przypadku braku przekroczeń wartości parametrycznych – przekazywanie sprawozdań z badań PPIS/PGIS w terminie 7 dni roboczych od dnia sporządzenia sprawozdania. 

 

Monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie

           W celu określenia rozmiaru i charakteru prawdopodobnego narażenia na substancje promieniotwórcze w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej wykonają wstępny monitoring substancji promieniotwórczych, nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

           Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych - pierwsze badanie poziomu stężenia substancji promieniotwórczych pod kątem występowania substancji promieniotwórczych i ich przekroczeń przeprowadzony we wszystkich istniejących ujęciach wody oraz w nowo tworzonych ujęciach wody w zakresie radonu, izotopów radu: Ra-226 i Ra-228 oraz trytu.

           Podmioty, o których mowa w § 5 i § 6, czyli przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i podmioty wykorzystujące wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia, jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej prowadzą monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie:

           - w przypadku gdy we wstępnym monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekracza granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 10 do rozporządzenia, podmioty, o których mowa w § 5 i § 6, wykonają pomiar stężenia radonu, trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 z częstotliwością co 5 lat.

          - w przypadku gdy we wstępnym monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 przekracza granice wykrywalności określone w części C załącznika nr 10 do rozporządzenia, jednocześnie nie przekraczając wartości parametrycznych określonych w części C oraz części D załącznika nr 3 do rozporządzenia, podmioty, o których mowa w § 5 i § 6, wykonają pomiar stężenia radonu, trytu oraz izotopów promieniotwórczych  radu: Ra-226 i Ra-228 z częstotliwością co 2 lata.

          - w przypadku gdy we wstępnym monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie izotopów radu: Ra-226 lub Ra-228 przekroczy wartość określoną w części D załącznika nr 3 do rozporządzenia, podmioty, o których mowa w § 5 i § 6, wykonują dodatkowo pomiar stężenia izotopów promieniotwórczych ołowiu Pb-210, polonu Po-210 oraz uranu: U-238 i U-234.

          - w przypadku gdy stężenie izotopów promieniotwórczych ołowiu Pb-210 lub polonu Po-210 lub uranu: U-238 i U-234 przekracza wartość określoną w części D załącznika nr 3 do rozporządzenia, podmioty, o których mowa w § 5 i § 6, wykonują pomiar stężenia tych izotopów promieniotwórczych z częstotliwością określoną w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

          - w przypadku gdy we wstępnym monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie trytu przekroczy wartość parametryczną określoną w części C załącznika nr 3 do rozporządzenia, podmioty, o których mowa w § 5 i § 6, wykonują dodatkowo pomiar stężenia sztucznych nuklidów promieniotwórczych określonych w części D załącznika nr 3 do rozporządzenia.

          - w przypadku gdy stężenia sztucznych nuklidów promieniotwórczych określonych w części D załącznika nr 3 do rozporządzenia przekroczą wartość określoną w tym załączniku, podmioty, o których mowa w § 5 i § 6, wykonują pomiar stężenia tych nuklidów z częstotliwością określoną w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

          - w przypadku przekroczenia wartości parametrycznych któregokolwiek z nuklidów wskazanych w części D załącznika nr 3 do rozporządzenia należy dokonać oszacowania dawki orientacyjnej zgodnie ze sposobem określonym w tym załączniku.

          Jeżeli wartość radonu, trytu lub dawki orientacyjnej przekroczy wartość parametryczną określoną w części C załącznika nr 3 do rozporządzenia, podmioty, o których mowa w § 5 i § 6, niezwłocznie informują o przekroczeniach właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz konsumentów. Ponadto dokonują oceny zagrożenia zdrowotnego, podejmują działania naprawcze oraz informują podmioty wskazane powyżej o zagrożeniach zdrowotnych oraz podejmowanych działaniach naprawczych.