BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Akty Prawne regulujące warunki higieniczno-sanitarne

Akty prawne regulujące warunki higieniczno-sanitarne w szkołach i placówkach oświatowych, wychowawczych oraz opiekuńczych (przedszkola, żłobki oraz inne formy opieki nad dziećmi) stosowane w bieżącym nadzorze przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu.

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z póź. zmianami),

    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku poz. 1422),

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080 z późn. zmianami),

    Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. , poz. 947 z późn. zmianami),

    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. (Dz.U. z 2014 r. , poz.925)

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016r., poz.157)

    Polska Norma PN-EN 1729 -1 Meble Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych część 1: wymiary funkcjonalne

    Polska Norma PN-EN 1246-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.

Lokal, który na być przeznaczony na żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego musi uzyskać pozytywną opinię straży pożarnej oraz inspekcji sanitarnej.

UWAGA !

        W przypadku zamiaru lokalizacji przedszkola, żłobka lub innej formy opieki nad dziećmi w lokalu (budynku), który dotychczas pełnił inną funkcję, właściciel lokalu (budynku) zobowiązany jest do uzyskania zmiany sposobu użytkowania tego lokalu (budynku) – zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Uzyskanie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu, dot. warunków sanitarnych, przed uzgodnieniem zmiany sposobu użytkowania nie zwalnia od obowiązku zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu tej zmiany – art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn.  zm.) i nie zastępuje takiego zgłoszenia.

 Podstawowe akty prawne w załącznikach poniżej.