BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Dni urzędowania: Poniedziałek - Piątek   w godzinach 7.25 - 15.00

Organem Założycielskim Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

 
   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ma swoją siedzibę
w  Elblągu  przy  ul. Królewieckiej 195.
PSSE mieści się w budynku stanowiącym własność UM w Elblągu,  (III i IV piętro). 

 

Podstawa prawna działalności i kompetencjach zawarta jest w: 

 

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 160 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (teks jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1261 ).
  • Zarządzenie MZ z dnia 29.02.2002 r. w sprawie nadania Statusu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz powiatowym stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. MZ Nr. 11, poz. 64 z póź. zm.) - załącznik Nr 5.
  • Rozporządzenie MZ z dnia 09.09.2002 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. 2002 Nr 162, poz. 1342 z późn. zm.). 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Elblągu oraz Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest mgr inż. Marek Jarosz - specjalista z zakresu higieny i epidemiologii. 

SKARGI I WNIOSKI:  Skargi i wnioski do Dyrektora Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej można składać codziennie w godzinach urzędowania , bezpośrednio na piśmie, drogą elektroniczną (mail) lub osobiście do protokołu. 

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przyjmuje w każdą środę w godzinach 10.00 - 12.00 oraz od 15.00 do 15.30 .