BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

 
Dni urzędowania: Poniedziałek - Piątek   w godzinach 7.25 - 15.00

 

Organem Założycielskim Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest

Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ma swoją siedzibę
w  Elblągu  przy  ul. Królewieckiej 195.
PSSE mieści się w budynku stanowiącym własność UM w Elblągu,  (III i IV piętro). 

         

Podstawa prawna działalności i kompetencjach zawarta jest w: 

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 160 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (teks jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 59 ).
  • Zarządzenie MZ z dnia 29.02.2002 r. w sprawie nadania Statusu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz powiatowym stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. MZ Nr. 11, poz. 64 z póź. zm.) - załącznik Nr 5.
  • Rozporządzenie MZ z dnia 09.09.2002 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. 2002 Nr 162, poz. 1342 z późn. zm.). 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Elblągu oraz Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest mgr inż. Marek Jarosz - specjalista z zakresu higieny i epidemiologii. 

SKARGI I WNIOSKI:  Skargi, wnioski i petycje do Dyrektora Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej można składać codziennie w godzinach urzędowania , bezpośrednio na piśmie, drogą elektroniczną (mail) lub osobiście do protokołu. 

W sprawach skarg, wniosków i petycji

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

przyjmuje w każdą środę w godzinach 10.00 - 12.00 oraz od 15.00 do 15.30 .

SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE PRZYJMUJE ORAZ UDZIELA INFORMACJI PRACOWNIK SEKRETARIATU POKÓJ NR 2.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem przekazywanych danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu z siedzibą przy ul. Królewieckiej 195; tel. 55-232-74-31 adres mail: sekretariat. psse.elblag@sanepid.olsztyn.pl
  2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, jest nim Waldemar Adamowicz, z którym można kontaktować się elektronicznie na mail: informatyk.psse.elblag@sanepid.olsztyn.pl lub telefonicznie na numer 55-232-74-31 wew. 107
  3. Celem zbierania danych jest realizacja procesu kontaktu, korespondencji i informacji.
  4. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie praz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych jest świadome i dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania celu określonego w pkt. b). W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja tego celu.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami .